പുകവലിക്കാർ തീർച്ചയായും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുകവലിക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനപ്രധി കൂടിവരുകയാണ്. ലോകത്തിൽ വലിച്ചുതീർക്കുന്ന സിഗററ്റുകളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ അത് കൊടികൾക്ക് അപ്പുറമാകും. അത്രയ്ക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പടെ പ്രായമായവരും പുകവലി എന്ന ഈ സംഭവത്തോട് അടിമയാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് കൂടുതലും ശ്വാസസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾകൊണ്ട് മരണപെടുന്നവരയിടിക്കും കൂടുതൽ.

പുകവലിക്കാരിൽ അവർ പുകവലിതുടങ്ങി എന്ന് നിർത്തുന്നു അന്നുതൊട്ടുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ കരകളായാണ് ഏകദേശം ആറുവർഷത്തെ അധികം വേണം എന്നാണ് കണക്കു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പുകവലി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പുകവലിക്കാർ പുകവവിളിക്കുന്നതിനുമുന്നെ രണ്ടു ഗ്ലാസ് റെഡ് വൈൻ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരുത്തിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങിനെയെല്ലാമെന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Nowadays, the number of smokers is increasing daily. If you take the number of cigars that smoke in the world, it’s beyond the flags. The older people, including so young people, are addicted to this incident of smoking. So today, most of the people who die of respiratory diseases are more likely to die.

Smokers stop smoking, and since then, they have been counting on their lungs to be around six years more. That’s why smoking is a matter of concern to your body. But if smokers drink two glasses of red wine before smoking, the problems caused by smoking can be reduced to one cotton. Watch this video to see how it is.

Leave a Reply

Your email address will not be published.