പാമ്പിനെ തിന്നുന്ന പാമ്പ്..! (വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. അതിന്റെ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ വരെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ്.

അണലി, മൂർഖൻ, ശങ്കുവരയൻ, എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാഡ് വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രാജവെമ്പാലയെല്ലാം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളത്. ഇവയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എലി തവള പോലുള്ള ചെറു ജീവികൾ ആണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം വർഗമായ പാമ്പിനെ തിന്നുന്ന പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. The snake is a very dangerous and poisonous creature that can kill anyone. The royal vembala is the largest and most poisonous snake among the snakes. Its poison is the one that can kill the elephant, the largest animal on land.

We’ve seen a poisonous snake like viper, cobra, sankuvariyan. The common royal vegetation is rarely seen in our countryside. Their food is called small creatures like rat frogs. But you can see through this video that you can see the snake that eats your own species of snake. Watch the video.