പൂജാമുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പ്ദൈവതുല്ല്യമോ..! ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ(വീഡിയോ)

നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയാലും ഇങ്ങു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആയാൽ പോലും മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത്. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളോടും കൂടി പരിപാലിക്കുന്ന പാമ്പുംകാവുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടുമുതൽക്കേ പലയിടങ്ങളിലും കേട്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് പാമ്പിന് നൂറും പാലും സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ പലതരത്തിലുള്ള പാമ്പും കാവ് ഷേക്ത്രങ്ങളിൽ മറ്റും വളരെ പ്രസിദ്ധമായി കണ്ടുവരുന്ന ആചാരമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മണ്ണന്തല നേർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് അടി ഉയരമുള്ള ആൽമരത്തിലെ പാമ്പിന് പണ്ടുമുതൽ ഉള്ള ആചാരമനുസരിച്ചു നൂറും പാലും കൊടുക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് മൂർഖൻ പാമ്പിനുമാത്രമാണ്. ഹൈന്ദവ ആചാരം അനുസരിച്ചു ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട പാമ്പിനെ പൊതുവെ ദൈവ തുല്യ മായാണ് കണക്കാക്ക പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നീടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പാമ്പു പാലുകുടിക്കുന്നില്ല എന്ന വാദങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വളരെയധികം പ്രചാരണം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആചാരമെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയംതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Whether in North India or in Kerala, the cobra is considered a symbol of God. A typical example of this is the snake cavities we maintain with a variety of customs. Similarly, the snake is offered a hundred milk and milk, which has been heard in many places since time immemorial. It is a very popular custom in the common type of snake and kavshaketras. And the greatest example of this is the snake in the banyan tree, which is many feet tall, and gives hundreds of milk as per the custom of the past.

Usually, the cobra is the only one who gives it. According to Hindu custom, the snake of this species is generally considered to be the same as god. But this was followed by subsequent research, and the claims that the snake did not drink milk had gained much publicity on social media. But we still have a doubt as to whether this custom is true. But in this video you can see the shocking incident of a cobra trying to catch a snake in front of a photo of the gods in a house. Watch this video for that.