വീട്ടുപറമ്പിലെ മരത്തിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ മലമ്പാമ്പ് കയറുന്ന കാഴ്ച്ച

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മലപാമ്പു തെങ് കമുങ് എന്നി മരങ്ങൾ കയറുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ.. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ച ആയും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച്ച തന്നെ ആണ്. അതും സാധാ പാമ്പുകൾ കരുന്നപോലെ ഇഴഞ്ഞല്ല. മറിച്ചു ചുറ്റി വളഞ്ഞു ഒരു തേങ്ങാ ഇടുന്ന ഒരാൾ തളപ്പു മാറ്റി മാറ്റി കയറുന്ന പോലെ.  അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കന്നതാണ്. മനുഷ്യവാസമായ ഇടങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രിത്യേകതരം പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പുകൾ. പാമ്പുകൾ പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പും കൂടെയാണ് ഈ മലപാമ്പ്. മറ്റു പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച ഇവയ്ക്ക് വിഷം തീരെ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ വിഷത്തിനേക്കാൾ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ ശരീരം.

 

നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്.  മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മലമ്പാമ്പുകൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഭീകര വലുപ്പമുള്ള മലമ്പാമ്പ് ഒരു വീടിന്റെ പറമ്പിൽ നില്കുന്ന തെങ്ങിൽ കയറുന്ന രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-Ctwr_enq4s