ഒരു പൊട്ടകിണറിൽനിന്നും കൊടിയവിഷമുള്ള ഒരുകൂട്ടം പാമ്പുകളെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ…!

ഒരു പൊട്ടകിണറിൽനിന്നും കൊടിയവിഷമുള്ള ഒരുകൂട്ടം പാമ്പുകളെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ…! ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ വെള്ളം വറ്റി കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൊട്ടാ കിണറിനുള്ള നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച്ച കാണുന്നത്. അതും രാജവെമ്പാലയും മൂർഖനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും മരുന്നില്ലാതെ വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് ആയ ഭീകര വലുപ്പം വരുന്ന വലിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കുട്ടികളും എല്ലാം ആ കിണറിനുള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അതാണ് എങ്കിൽ വലിയ ആഴമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കിണർ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വള്ളവും നിലക്കാറില്ല മാത്രമല്ല ചുറ്റും വേലി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ അത് തുറന്നാണ് കിടക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാത്ത വീഴുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണം ഉറപ്പാണ്. കൂടുതലും കുട്ടികൾ പന്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കിണർ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പാമ്പു പിടുത്തക്കാരൻ വിളിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചു വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ ഉണ്ടായുരുന്ന പാമ്പുകളെ എല്ലാം പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന വളരെ അധികം അപകടകരമായ ഒരു രംഗം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *