പല്ലുകൾ ഉള്ള ഒരു അപൂർവയിനം പാമ്പ്…!

പല്ലുകൾ ഉള്ള ഒരു അപൂർവയിനം പാമ്പ്…! അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പിന് പല്ലുകൾ ഉള്ളതായി ഇതുവരെയും ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ കാടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പിന് പല്ലുകളോട് കൂടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. ആമസൺ കാടുകൾ എന്നുപറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്രയും വ്യത്യസ്തമാര്ന്നതും ഭീകരവുമായ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ സഹവാസ കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്നാൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകര ജീവികളെ നേരിടാനായി സാധ്യമല്ല.

പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇനം പാമ്പുകളാണ് അനകോണ്ട എന്ന നാമത്തോടുകൂടിയ പാമ്പ്. ഇവ പൊതുവെ മലമ്പാമ്പുകളെപോലെയും മറ്റുപാമ്പുകളെപോലെയുമൊന്നും മനുഷ്യവാസം സ്ഥലങ്ങളിലോ അതുപോലെതന്നെ ആർക്കും അത്രപെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലോ വസിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ അല്ല. അനാക്കോണ്ടകളെ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നെകിൽ സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗശാലയിലോ മറ്റും മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ചെറിയ വകബദ്ധങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക. അത്തരത്തിൽ ഒരു അപൂർവായനത്ത്തിൽ പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകളോട് കൂടിയതും ആയ ഒരു അപകടകാരി ആയ ഒരു അനാക്കോണ്ടയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.