ഇനി മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റി വെറും ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് മുടി ഇരട്ടിയാക്കും.

ശരീര സൗന്ദര്യം എന്നപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാന പെട്ട ഒന്നാണ് മുടിയും. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആയാലും ആണുങ്ങളുടെ ആയാലും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ മുഖത്തെ വെളുപ്പോ ഭംഗിയോ ഒന്നുമല്ല, ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആ ചെക്കന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് എത്ര മുടി ഉണ്ടെന്നാണ്. മുടിതന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഘടകം എന്ന് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ പറയാം.

മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും. പലതരം ഓയിലുകൾ പലതരം ഷാമ്പൂ, കണ്ടിഷണറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിപരീരത ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെറും ഏഴു ദിവസം മുടിയിൽ പുരട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതാണ്. അതിനായി വിഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Hair is as important as body beauty. Whether it’s women or men, the first thing to see is not the white or the beauty of their faces, but the first thing that the boy or the girl has. Without a doubt, hair is an important part of our beauty.

Many of us do a lot of things to make our hair grow. Different types of oils, different types of shampoo, conditioners. But no one has ever heard of any thing good about this except that it has the opposite effect. But as seen in this pod, it will make your hair grow by applying it on your hair for just seven days. Watch the video.