കടൽക്കരയിൽ വന്നടിഞ്ഞ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ….!

കടൽക്കരയിൽ വന്നടിഞ്ഞ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ….! നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ ജീവിയ്ക്കലും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴൽ ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞു ചേരും അല്ലെങ്കിൽ നദികളിലൂടെയും മറ്റും ഒഴുകി പോയി കടലിൽ അടിഞ്ഞു ചേരും. ഒരു സുനാമിയോ മറ്റോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കടൽ ഉൽ വലിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കരയിൽ ഉള്ള എല്ലാം തൂത്തു വാരി കടൽ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കടലിനടിയിൽ ഇന്നും കരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പല ജീവികൾ ഉള്പടെ ഉള്ളവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്.

പൊതുവെ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ അധികം അപകടാരവും അത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപരി വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കടലിനു അടിയിൽ എന്തൊക്കെ നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയുക ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങളും കടൽ തന്നെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ട് വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ കടലിനുള്ളിൽ നിന്നും കരയിൽ അടിഞ്ഞ കുറച്ചു വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *