ബോഡിയിൽ അനാവശ്യമായി സ്റ്റിറോയ്ഡ് കുത്തിവച്ചു പണികിട്ടിയവർ.

ഈ ലോകത്തിലെ മിക്ക്യ ആളുകളും മുഖ സൗന്ദര്യത്തിലെന്ന പോലെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കെന്ധ്രികരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ്. മുഖസൗന്ദര്യത്തിൽ ആണേൽ കെമിക്കല്സും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച മുഖം വെളുപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഇത് ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള ബോഡി വരുവാൻ ആവും ആദ്യം ചെയ്യുക.

ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആയി നമ്മുടെ ശരീര ഭംഗി വർധിപ്പിക്കാൻ മിക്ക്യ ആളുകളും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ ആവേശത്തിൽ പോയി ജിം ഇത് ചേരും. എന്നാൽ അവിടെ അത്യാവശ്യം കഠിനമായി വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടു തന്നെ പലരും വളഞ്ഞ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അനാവശ്യമായി സ്റ്റിറോയ്ഡ് കളുടെ ഉപയോഗം. ഇത് കുത്തിവച്ചു പലരുടെയും ശരീരം അവർക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി വീർത്തു വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത പണിവാങ്ങിയ ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The micipeople of this world are people who are as much a focus on body beauty as they are in facial beauty. If you are a beauty, you are more like those who use chemicals and other things. But when it comes to body beauty, it is the first thing to do to have a good shape.

The first thing Mickiya people do to shape our body is to go into excitement and join jim. But many people take the curved paths because they have to exercise hard. A good example of this is the use of steroids unnecessarily. Many people have been injected with this and their bodies are swollen more than they can control. You can see people who have done so in this video. Watch the video for that.