കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്.

സാധാരണയായി നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തികുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് നമ്മുക്ക് വയസാകുമ്പോഴായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാഴച്ചക്കുറവ് പ്രയബദ്ധമെന്ന്യേ ചെറുപ്പക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുനു കാരണം അമിതമായുള്ള ഫോണിന്റെയോ കംപ്യൂട്ടറിന്റെയോ ഉപയോഗവും കണ്ണന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും എല്ലാം ആണ് എന്നുതന്നെ പറയാം.

പല ആളുകളിൽ ഇത് ജന്മനാ കണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് കണ്ണട വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണടയിൽ സ്ക്രച് വീഴുന്നതും തന്മൂലം കണ്ണട മങ്ങി അത് വാങ്ങി കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉപയോഗ സൂന്യമാകുന്നതും. എന്നാൽ പലരും ഇങ്ങനെ ആകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കണ്ണട മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങാനാണ് പതിവ്. ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യകതയില്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണടകൾ വീണ്ടും തെളിച്ചമാർന്നതാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കൂ.

Usually, our vision was weak when we were older. But nowadays, young people are also seeing a lack of eye-catching. This is because of the excessive use of phones or computers and the lack of food for eye health.

It is also found in many people. So today, the number of spectacles readers is increasing day by day. Many people experience many difficulties when they use glasses. One of them is the scratch falling on the glasses, so that the glasses fade and become useful after a while. But many people change their glasses and buy new ones. Now, without any need for any of these glasses, you can brighten them again. Do as you can in this video.