പല്ലിലെ പുളിപ്പും വേദനയുമാറി പല്ലുവൃത്തിയാവാൻ

ഒരാളുടെ ചിരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത് അവരുടെ പല്ലുകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പല്ല് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും, രണ്ടുനേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ആയി പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദ്യരാവും നിലനിർത്താറുണ്ട്.

എന്നാൽഇതൊക്കെ ചെയ്യ്തിട്ടും ചിലർക്ക് കഠിനമായ പല്ലുവേദനയും പല്ലുപുളിപ്പുമൊക്കെ വരാറുണ്ട്. തണുത്തതും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മുക്ക് പല്ലുപുളിപ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശനം എന്നത് പല്ലിൽ പട്ടിപിടിച്ചിട്ടുള്ള കറ. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പലവഴികളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പല്ലുവേദനയും പല്ലുപുലിപ്പും മാറാനും പല്ലിന്റെ കരകളയുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്യതാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

The most common thing in a person’s laughter is their teeth. Hence, we give a lot of importance to the health and beauty of our teeth. Teeth are maintained as a healthy and beautiful teeth by regular cleaning and brushing twice.

But despite all this, some people have severe toothache and toothache. Usually we have tooth sourness problems when we eat cold and hot food. So we have to be reluctant to eat our favorite food. Another problem is the stain on the teeth. There are many ways to remove it, but it has not yielded results. But just do this as you can in this video to relieve your toothache and toothache and to remove the teeth. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *