പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി….!

പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി….! നമ്മുടെ പല്ലു നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തതു മൂലം നമുക്ക് പല്ലു പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, എന്നീ തരത്തിൽ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പല്ലു പുളിപ്പും പല്ലു വേദനയും ഒക്കെ മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് പല്ലു നല്ലരീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി ടിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലു പുളിപ്പും അത് പോലെ തന്നെ പല്ലു വേദനയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതോ ആയ യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

അത് പള്ളിലോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പല്ലു വേദന കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കം പോലും പോകുന്നതിനും വലയ രീതിയിൽ ഇടയാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പല്ലു വേദനയും പല്ലു പുളിപ്പും ഒക്കെ മാറ്റി എടുത്തു കൊണ്ട് പല്ല് നല്ല പോലെ നാച്ചുറലായി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *