ഈ അപകടം കണ്ടാൽ ഞെട്ടും..!(വീഡിയോ)

വിമാനം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് നടത്തേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമോ, കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയേക്കാം. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രവചനാതീതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ, ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ അവ്യക്ത മാകുമ്പോഴോ വിമാനം അത്യാവശ്യമായി താഴെ ഇറക്കേണ്ടി വരും.

ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് തന്നെ വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണത്താലും വിമാനം അത്യാവശ്യമായി താഴെ ഇറക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അശ്രദ്ധകൾ ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിവച്ചേക്കാം. അതുപോലെ വിമാനം താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ മൂലം ഉണ്ടായ ഒരു അപകടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The plane had to make an emergency landing in many cases. It could be due to technical failures of the aircraft or changes in the weather. The weather is favourable during the takeoff of the plane but when the weather changes in unpredictable times or when the sky scenery is unclear, the plane will have to land.

We have seen the plane landing necessarily because of a slight negligence in the technical aspects of the aircraft during takeoff. Such negligence can sometimes lead to a major disaster. Similarly, in this video you can see an accident caused by a minor negligence while landing the plane down. Watch this video for that.