ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്തുകളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ സിംഹങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് (വീഡിയോ)

ബുദ്ധികൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും എല്ലാം വളരെ അധികം കഴിവുള്ള മൃഗമാണ് സിംഹം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പേടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ആനയെ വരെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മറ്റുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവ ഇരയെ പിടിക്കുന്ന ശൈലി.

എന്നാൽ കാട്ടുപോത്ത് സിംഹത്തേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു മൃഗമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ള ആക്രമണം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ശക്തനായ സിംഹത്തിനു പോലും താങ്ങാൻ ആയെന്നു വരില്ല. അത്രയ്ക്കും അപകടകരമാണ് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ള ആക്രമണം. എന്നാൽ മൂന്നു സിംഹങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The lion is a very talented animal with intelligence and power. That’s why we’ve been afraid from an early age that the king of the forest is a lion. Moreover, they have the ability to attack and subdue a large elephant. They are different from other animals.

But even if the bison is stronger than the lion, they have no courage to do so. But their mass attack is probably not affordable to even the most powerful lion. So dangerous is the mass attack of bison. But you can see the shocking sight of three lions trying to attack a bison through this video. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.