പാമ്പിനെ വരെ തിന്നും ഈ ജീവി..! (വീഡിയോ)

പാമ്പുകൾ എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും പേടി ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ പാമ്പുകൾ ഒരുപാട് വിധത്തിലുണ്ട്, വിഷം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും, വലുപ്പം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമെന്നുമൊക്കെ. എന്നാൽ എല്ലാ പാമ്പുകളും വളരെ അധികം വിഷമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവയെ മനുഷ്യർ ഭയക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളും ഭയക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

വലിയ അനകോണ്ട, മാലം പാമ്പ് പോലെ വലിയപാമ്പുകാലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്ഇ. വയെല്ലാം അതിന്റെ വായയെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഇരയെ വിഴുങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയെല്ലാം അപകടകാരിയുമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെപോലും മറഞ്ഞിരുന്നു പിടികൂടി ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കീരിയെ ആണ് എന്നാൽ പാമ്പിന്റെ അത്ര വലുപ്പം പോലും വലുപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ജീവി പാമ്പിനെ പിടികൂടി അതിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Snakes are a creature that everyone is afraid of. Similarly, snakes are of many types, more poisonous, less poisonous, smaller, smaller. But all snakes are so poisonous that they are the same as humans fear, and other creatures are afraid of them.

We’ve seen big anaconda, like the malam snake. All of them are capable of swallowing prey larger than their mouth, and therefore dangerous. But we have usually heard of these poisonous snakes hiding and feeding them, but you can see in this video that a creature not as big as a snake catches a snake and kills it. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.