ചെറിയ സൈക്കിളിൽ വലിയ ചക്രം ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

സൈക്കിൾ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികാലം മുതലേ നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളുടെയും ഇഷ്ട വാഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാനും, കൂട്ടുകാരുമായി ഉല്ലസിക്കാനും എല്ലാം സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തു പോയാലും വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ നിരവധി സൈക്കിളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും.

ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ചില സൈക്കിൾ. ഭീമൻ ചാകരങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സൈക്കിൾ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..


English Summary:- There won’t be anyone who hasn’t seen a bicycle. The bicycle has been one of the favourite vehicles of most of us since childhood. When I was studying in small classes, I had bicycles to go to school and have fun with my friends. Not just in our country but anywhere in the world, you can see many bicycles full of variations. Here are some bicycles that are different from what is commonly brought to our country. A bicycle made differently by attaching giant chakaras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *