ഈ നായ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും

ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി ഓടുന്ന ഒരു നായയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ.ഒരു നായയുടെ പുറകെ ഒരു പെണ്കുട്ടി ഓടുന്നു. ആ നായ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി പോകും.മനുഷ്യൻ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന ഒരു ഓമനമൃഗമാണ് നായ.ഇവ മനുഷ്യനുമായി വളരെയേറെ ഇണങ്ങുന്നു. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഇണക്കി വളർത്താൻ ആരംഭിച്ച ജീവിയും നായയാണ്.

ഇന്ന് കാവലിനും മറ്റുപലവിധ ജോലികൾക്കും മനുഷ്യന് കൂട്ടിനുമായി നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് എണ്ണൂറിലധികം വിവിധയിനം നായകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നായകൾ വളരെ സാമൂഹ്യ ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത-സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി നായ്ക്കൾ വളരെയധികം ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് തന്മൂലം അവയ്ക്കുണ്ട്. മനുഷ്യരോടൊത്ത് കളിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യരാൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലും നായ്ക്കൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

A video of a dog running with a food package has now gone viral on social media.A girl runs after a dog. You’ll be shocked to see what the dog has done. The dog is a pet that man breeds in mateship. They are very much in tune with man. The dog is also the first creature that man started mating and raising.

Today, dogs are used for guarding and various other tasks. Today there are estimated to be more than 800 different types of dogs. Dogs are very socially conscious. They therefore have the ability to make dogs more attached to the life and social conditions of human beings. Dogs find happiness in playing with humans and being trained by humans.Watch video to learn more.