പരുന്ത് പുലിയുടെ കുട്ടികളെ റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷി കൂടെയാണ് പരുന്തും കഴുകാനും. ഇവ ഏതുവലിയ മൃഗമായാൽ കൂടി കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. പ്രീതേകിച് പരുന്ത്. ഇവ പൊതുവെ തന്നെക്കാൾ വലിയ ശരീരമുള്ള മൃഗത്തെയും റാഞ്ചി കൊണ്ട് പോയി ആക്രമിച്ചു ഭക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ മറ്റുജീവികളെ നിഷ്പ്രയാസം ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് പുലി. സിംഹം കടുവ എന്നീ മൃഗങ്ങളെക്കണ് ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ വേഗത്തിൽ വേട്ടയാടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു പുലി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന സമയത്തു ഒരു പരുന്ത് പുലിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The eagle and the eagle are with one of the birds who should be the most afraid. They are capable of attacking en masse, no matter what big animal they are. Pritekich hawk. They are generally capable of attacking and eating an animal with a larger body than itself.

Similarly, the tiger is an animal capable of easily attacking and subduing other creatures in the forest. The lion and tiger can be chased and hunted quickly. But you can see the shocking sight of a tiger when it tried to snatch a eagle’s cubs while walking with its cubs. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.