ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണംവരെ സംഭവിച്ചേക്കാം.

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് പൂജ്യം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ. ദിവസേനയുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ ഉപയോഗവും വ്യായാമമില്ലായ്മയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് വർധിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.

പലരുടെയും ഒരു തെറ്റിധാരണയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനു കാരണം കൊളെസ്ട്രോളാണ് എന്നൊക്കെ. കൊളെസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കും കുറവുള്ള ആളുകക്കും ഹാർട്ടുമായി സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ആളാണ് എന്നാൽ പോലും ഹാർട്ട് അറ്റാക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി അതിനായുള്ള ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിന്റെ പരിഹാരമാര്ഗങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Every diet in our daily life has a cholesterol level of zero to ninety percent. Food stufflike fast food is an essential part of our busy life. Daily fast food use and lack of exercise can cause our body to increase our cholesterol levels.

Many people have a misunderstanding that cholesterol is the cause of heart attack. People with cholesterol and less people may have heart diseases. You’re a healthy person but you’re more likely to get a heart attack. Therefore, it is important to foresee all its symptoms and treat them. You can see the symptoms and remedies of heart attacks in this video. Watch this video for that.