കാട്ടാന കനാലിലൂടെ ഒഴുകിവന്നപ്പോൾ (വീഡിയോ)

കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ എല്ലാവര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ശരീര ഭംഗിയും കൊമ്പും തുമ്പികൈ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഇല്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായതു കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനപ്രേമികൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നിസംശയം പറയാം.

കാരണം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയുമെല്ലാ അപേക്ഷിച്ചു ആനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് പരമ്പരാഗത മായി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ ഒരു ദൈവ വിശ്വാസം ആണ്. ഈ കൊമ്പന്മാർ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തുന്നതിനുമൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ കാട്ടാനകൾ ആയിരുന്ന കാര്യം എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. മാത്രമല്ല ഈ കാട്ടാനകളെ മെരുക്കുവാൻ ആളിലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം അപകടകാരികളുമാണ്. എന്നാൽ അത്തരം കാട്ടാന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കനലൂടെ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

The elephant, the largest animal on land, is a favorite animal. There are no men who do not enjoy its beauty, horn, and trunk. We can say that kerala has the highest number of elephant lovers in our country.

Because it is a belief in God that the elephant is traditionally attended to as much as the other countries and states. Everyone knows that these horns were wild elephants before they reached our country. And these wild elephants are very dangerous because they are not in the way of being able to beat them. But in this video you can see what happened when such a wild elephant came through the heaviof our country. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.