വീട്ടുമുറ്റത്തുനിന്നും ഇരവിഴുങ്ങികിടക്കുന്ന മലമ്പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ..!(വീഡിയോ)

പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മലപാമ്പ്. നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്. ഇത് ഇരയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇരയെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി അതിന്റെ എല്ലുകൾ എല്ലാം ചുറ്റി പിഴഞ്ഞു പൊടിച്ചാണ്.

അങ്ങനെ ഇരവിഴുങ്ങി കിടക്കുന്ന മലമ്പാമ്പിന് ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അനങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇരവിഴുങ്ങിയ ശേഷം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആരുവന്നാലും തിരിച്ചു ആക്രമിക്കുകയോ ഇഴഞ്ഞു രക്ഷപെടുകയോ ഇല്ല. അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവിയെത്തിന്നു വീട്ടുമുറ്റത്തു ഇരവിഴുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയാ നാട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The mountain snake is one of the largest of the snakes. We’ve seen stool snake prey swallow in many situations. A snake is a creeper capable of eating up to an even bigger creature. It feeds the prey by tightening the prey and grinding all its bones around it.

So that the stool swallowed by the prey cannot move from place to place. Whoever comes to them after swallowing the prey will not attack them again or escape. Similarly, you can see in this video the shocking incident that happened to the locals as they reached a creature in the house and tried to catch a python that had swallowed its prey in the backyard. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.