ചെറു ജീവികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന അപകടകാരിയായ ചെടി.. ഇതിനടുത്ത് പോകുന്നവർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ.. (വീഡിയോ)

അപകടകാരികളായ നിരവധി വന്യ മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ ഉള്ളതായി നമ്മുക്ക് അറിയാം. വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായ നിരവധി ജീവികൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിരവധി ക്രൂര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതെ സമയം നമ്മളിൽ പലരും അറിയാതെ പോയെ ക്രൂര സ്വഭാവക്കാരായ ചില ചെടികളും കാട്ടിൽ ഉണ്ട്.

ചെറു ജീവികളെ ആഹാരമാകുന്ന ചില ജീവികൾ. അതിനടുത്ത് പോകുന്ന ചെറു ജീവികളെ അനായാസം പിടികൂടി ബക്ഷനാകുന്ന വിചിത്ര കാഴ്ച കണ്ടുനോക്കു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ വീഡിയോ..

English Summary:- We know that there are many dangerous wild animals in the forest. Many creatures of different natures have come down from the forest to the country and have committed many cruel acts in a dangerous manner. But at the same time, there are some wild plants in the forest that many of us are not aware of. Some organisms feed on small animals. Look at the strange sight of small creatures going near it easily caught and bucking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *