ആരും ഇതുവരെ അറിയാൻ വഴിയില്ലാതെ രഹസ്യം.

കറികളുടെ മണത്തിനും രുചിക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ആയാലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ശരി കറികളുടെ മാനത്തിനു കറിവേപ്പില കഴിഞ്ഞേ മറ്റേതും ഉള്ളൂ.

ഇത് ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല എങ്കിലും കറികളിൽ ഇട്ട് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറികൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തു മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട്. അത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മാത്രമല്ല ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭക്ഷണ സാമഗ്രി കറികളിൽ മാനത്തിനിടാൻ മാത്രമല്ല ഇത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Curry leaves are one of the most essential ingredients for the smell and taste of curries. So whatever curry you make, whether it’s non-veg or vegetarian, the curry leaves are the only thing that can be done.

No one eats it, but when they are needed, they are put in the curries and put it away while they are eaten. But eating this has many benefits for our body. The truth is, no one knows. And this food item, called curry leaves, is not only used to sink into the sky. This will show you a lot of uses you have n’t known yet. Watch the video for that.