ഒരു കൂട്ടം രാജവെമ്പാല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ.. (വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷം ഉള്ള പമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് രാജവെമ്പാല. ഈ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കും എന്നത് വളരെ അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ വന മേഖലകളി ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടകാരിയായ പാമ്പുകളെ പാല്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞു കൂടിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു പട്ടം രാജവെമ്പാല പാമ്പുകളാണ്. 50 ൽ കൂടുതൽ രാജവെമ്പാല പാമ്പുകൾ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോവങ്ങളിൽ അപൂർവം മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Rajavempala is one of the most poisonous pumps in the world. It’s a very frightening event that this snake bite can cause death within a few moments. The forest areas of our little Kerala can see such dangerous snakes.

But here’s a little nest where a kite is rajavempala snakes. More than 50 Rajavempala snakes are found in it. It’s a sight that’s rarely seen in the apoyears. Watch the video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *