ഒരു പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങി മറ്റൊരു പാമ്പ്… (വീഡിയോ)

തവള, എലി പോലെ ഉള്ള ചെറു ജീവികളെ ഭക്ഷിച്ചാണ് പാമ്പുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ നിരവധി പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ളതും, ഇല്ലാത്തതുമായ നിരവധി. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് ബാന്ഡേഡ് krit എന്ന പാമ്പ്.

ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു പാമ്പിനെ ആഹാരമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അതി സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് കണ്ടോ. പാമ്പ് ഏത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ മാനുഷരുടെയും, ചില മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവന് ബീഷമിയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ അതി സാഹസികമായി പാമ്പൻ പിടികൂടുന്നത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ

English Summary:- Snakes live by feeding on small creatures such as frogs and mice. There are many snakes in our country which are full of diversity. There are many that have and do not have a great poison. But one of the most dangerous of them is the snake banded krit.

Here’s another snake that was captured in a daring way while trying to feed it. No matter what the snake is, we human beings and some animals are the life of the beeshami. Here you see the most adventurous capture of the snake.

Leave a Reply

Your email address will not be published.