പാമ്പിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന പൂച്ച.(വീഡിയോ)

സാധാരണ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രസവിക്കുകയോ മുട്ടയിടുകയോ ചെയ്താൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ വലുതായി സ്വന്തമായി നടക്കാനും ഇരതേടാനും കഴിയുന്നതുവരെ അവരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള കാഴചയാണ്‌ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളക്കോഴി കാക്കയിൽ നിന്നും പരുന്തിൻ നിന്നുമെല്ലാം റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

 

ഇത് ഏത് ജീവികൾ ആയാലും ശരി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആരെയും വരൻ അനുവദിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ആയാൽ പോലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ അവർ ആട്ടി അകറ്റും. എന്നാൽ പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന പൂച്ചകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അപകട കാരിയായ പാമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ തള്ള പൂച്ച ആ പമ്പിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/DfuRvU8Aj7Y?list=WL

 

If all the creatures on earth are born or lay their eggs, they are very careful until they can walk and hunt for their own. The common sight we see is that the chicken sits in the way that the chicks cannot be taken away from the crow and the eagle.

No matter what creatures it is, the groom will not let anyone go to their children. Even if it’s a cat or a dog we raise, they’ll drive us away when they go to the babies. But in this video you can see the baby cat rescued from the pump when a dangerous snake came to catch the cubs. Look.