നൈല ബുള്ളിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പുലികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടാൽ ഞെട്ടും (വീഡിയോ)

പുലികൾ പൊതുവെ ആക്രമിച്ചു ഇരയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാട്ടുപോത്ത്. ഇവ കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ഓടിച്ചു പിടിച്ചു ഇരയാക്കുന്നതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാട്ടിലെ മറ്റുള്ള ജീവികളേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് പുലികൾ. ഇവ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവയുടെ മുന്നിൽ ഇതുകണ്ടാലും അവയെ ഭക്ഷണമാക്കും.

അതുപോലെ കാട്ടിൽ നിന്നും പുലി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നാട്ടിൽ ഉള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നു തിന്ന വാർത്തകൾ പലതും നമ്മൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്കുവരെ വളരെയധികം പേടിക്കേണ്ട ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് പുലി. എന്നാൽ ഒരു നൈല ബുള്ളിനെ ആക്രമിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടു നോക്കിയിട്ടും പറ്റാതെ അതിനരികിലേക്ക് വീണ്ടും പോയ ചീറ്റ പുലികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടാൽ അമ്പരന്നു പോവും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Wild buffalo is one of the animals that tigers generally try to attack. We have seen one of them being chased and victimized by a wild buffalo because they come in groups. Tigers are more dangerous than any other wild animals. They are fed when they are hungry.

We have seen and heard many news of the tiger slain and eaten by the tiger from the jungle. The tiger is a beast that humans should not be afraid of. But the cheetahs who had learned to attack a Naila bull would be surprised to see what happened to the cheetahs who had gone back to it, even after looking at eighteen. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.