പ്രകടത്തിപെട്ട ട്രക്ക് കത്തി നശിച്ചു.. രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

ഹൈവേ കളിലൂടെ യാത്ര ചെയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ചരക്ക് വാഹങ്ങൾ.. ചെറുതും വലുതുമായി നിരവധി. പെട്രോൾ, ഡീസൽ പോലെ ഉള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ കൊടുപോകുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളും കാണാം. എന്നാൽ ഇത്തരം വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ..? ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് ഇത്തരക്കാർ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത്..

ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് മതി നിരവധിപേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ.. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ..? ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഒരു ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തിൽ പെട്ടു.. രക്ഷിക്കാനായി എത്തിയത് ഒരേ ഒരാൾ.. പിനീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

English Summary:- Freight carriers are one of the most commonly seen when we travel on highways. Many, big and small. Tanker lorries can also be seen carrying fuels like petrol and diesel. But have you ever thought about the plight of such drivers? These people are driving these vehicles at the risk of their lives.

One small mistake is enough to lose the lives of so many people. What would happen if such vehicles met with an accident? Here’s one such tanker lorry involved in an accident. There was only one person who came to the rescue. Then look at what happened.

Leave a Reply

Your email address will not be published.