വിചിത്ര രൂപിയായ പശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? (വീഡിയോ)

പശുക്കളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിയായിരുന്നു പശു. എന്നാൽ പോലും ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പശുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാഹദാരനായി കണ്ടുവരുന്നത് നാടൻ ഇനത്തിൽ ഉള്ള പശുക്കളെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള വിചിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പശു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്ത രൂപവും ഭാവവും ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

There is no one who does not see cows. Cow was a creature that existed in every household in our country in the past. But even today, at least a few cows can be seen in villages. In our land, cows of the native species are found to be a sahadaran. But here’s a cow in a strange form that many of us haven’t seen. It has the most different looks and looks in the world. Watch the video below to find out more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *