അപൂർവമായി കണ്ടെത്തിയ കൊമ്പുള്ള കുതിരകൾ…! (വീഡിയോ)

പണ്ടുകാലത് പല ഫെയറി ടയിൽ കഥകളിലും ഫാന്റസി സിനിമകളിലും മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന രണ്ടു ചെവികൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒറ്റ കൊമ്പുകളോട് കൂടി കാണപ്പെടുന്ന വളരെയധികം സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു തൂകുന്ന ഒരു കുതിരയാണ് യൂണികോൺ എന്ന നാമത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ സിനിമകളിലും കഥകളിലും കഥാകൃത്തുക്കൾ കെട്ടിച്ചമച്ച പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുതിരകൾ ആണെന്ന് ആണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അപൂർവമായി ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു യൂണികോൺ കുതിരകളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുന്നത്. കുതിരകൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതും നിരുപദ്രവകാരിയുമായ മൃഗമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഒരു സവാരി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഒന്ന് കാണാനും തൊടാനുമെല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ള ജീവികൂടിയാണ്.

സാധാരണയായി കുതിരകൾ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിരയതും പുല്ലുമെല്ലാം ആണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് മറ്റുള്ള മൃഗത്തേക്കാൾ ഭാരം ചുവന്നു ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ കുതിരകൾക്ക് കൊമ്പുകൾ കാണപ്പെടാറില്ല. അങ്ങനെ കൊമ്പുകളുള്ള കുതിരകളെ യൂണികോൺ ആയിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവയെല്ലാം സാങ്കല്പിക കഥകളിൽ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിചിത്രമായ യൂണികോൺ പോലെ ഉള്ള രണ്ടുകുതിരകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.