ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിചിത്ര സ്ത്രീ (വീഡിയോ)

വിചിത്രത നിറഞ്ഞ ജീവികളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് വിചിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീ. യദാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവി ഉണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം മംസഹ്യന്റെയും, ബാക്കി ഭാഗം പാമ്പിനെയും. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

We have seen strange creatures the most through English films. But here’s the strange-looking woman who shocked everyone. Many people doubt if there is actually a creature like this. But many such incidents have been recovered from different parts of the world in the last few years. Half of the body is mamsahyan and the rest is snake. Look at this strange creature that shocked the world. Video