മുട്ടവിരിഞ്ഞു വലുതായ ഒരു കൂട്ടം പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ..(വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. അതിന്റെ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ വരെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ്.

 

അണലി, മൂർഖൻ, ശങ്കുവരയൻ, എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാഡ് വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രാജവെമ്പാലയെല്ലാം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏതു പറമ്പിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അണലി മൂർഖൻ പോലുള്ള പാമ്പുകൾ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതിനെ പലതവണ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്നുമായി പിടികൂടാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടു പെരുകി വളർന്ന ഒരു കൂട്ടം പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. The snake is a very dangerous and poisonous creature that can kill anyone. The royal vembala is the largest and most poisonous snake among the snakes. Its poison is the one that can kill the largest elephant on land.

We’ve seen a poisonous snake like viper, cobra, sankuvariyan. The common royal vegetation is rarely seen in our countryside. But these viper-like snakes are visible in any yard of our house. So it is caught many times from inside and around the house. In this video you can see a group of snakes who have grown up in a house. Watch this video for that.