ഇവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്…

ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജീവജാവങ്ങൾക്കും അതിന്റെതായ ശരീരഘടനകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് പ്രബഞ്ച ശക്തി എല്ലാം സൃഷ്ടിട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുസ്യന്മാർ ആണെകിൽ രണ്ടുവീതം കൈകാലുകളും കണ്ണും ചെവിയുമെല്ലാം. ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും അതിന്റെ സ്വമേധയായ നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യന്റെ യും മൃഗങ്ങളുടെയും അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വഴികണ്ടെത്തി ഈ ലോകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആണ് ഓരോ ശരീര അവയവങ്ങളും രൂപകൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ജനനത്തിലെ അപാകതമൂലം ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളിതായി അത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അതുപോലെ ഒരു വിരൂപനായ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Every living being on earth has its own anatomy and has created the power of the pros. If they are manusyas, then two limbs, eyes and ears. If it is in animals, it is created in a way that every organism has its own existence.

Each body organ is designed to be survived in this world by finding the way to feed humans and animals. But have you seen it hanging from every part of the body because of the defect of birth. You can see a ugly man in this video. And pray to God that this does not happen to anyone. Watch the video.