ഈ മൂന്നുമാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായി ഗോവെർന്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാടുതരത്തിലുള്ള അഭിമുഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നവരാണ് ഈ ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളും. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുന്നെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാടധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

അത്തരം ഗോവെർന്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മാസ്റ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ജൂലായ് മാസം തുടങ്ങി ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്ന ജനങ്ങളെ നല്ലരീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ വിലയിലും ബാങ്കിന്റെ സേവന നിരക്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിലുമാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി ഈ വിഡിയോയിൽ ചെതിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

In the past, every people of this Great Country have had to be proud of the Government. He had to face a lot of difficulties because he did not know in advance before such changes came. But now there’s no difficulty for you when these changes come.

You only need to know these customs that are proposed on the part of such govertment. It contains three changes that will affect the people who start in July and are making it. Importantly these changes have come in terms of gas prices, bank service rates and driving licences. These changes have been detailed in this video. Watch the video.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *