കൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തെ കടലിൽ നിന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ… (വീഡിയോ)

വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ നിരവധി മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മത്തി, അയല, ആവോലി, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങി ചേരും മീനുകൾ മുതൽ സ്രാവ് പോലെ ഉള്ള വലിയ മീനുകളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും ഇഷ്ട ഭക്ഷണം വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് മൽസ്യം.

ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ മൽസ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ.. മീൻ പിടിക്കാനായി വലയിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് കൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തെ.. അതി സാഹസികമായി പിടികൂടിയ ഈ മത്സ്യത്തെ അവസാനം ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നോക്ക്. ഭീമൻ മൽസ്യം..

English Summary:- We Malayalees have seen many fishes full of diversity. We have seen large fishes like sharks, from sardine, ayala, avoli, shrimp and so on. Fish is one of the favourite food dishes of many. Every person has his own likes. Here’s what the fishermen got. When we set up a net to catch fish, we found a huge whale. Look at what they finally did to catch this fish that was caught so adventurously.

Leave a Reply

Your email address will not be published.