നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാഴ്ചകൾ കണ്ടാലോ ?

നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാഴ്ചകൾ കണ്ടാലോ…? നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള കാണുന്നവൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ആണ് മൈക്രോ സ്കോപ്പ്. മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിൽ ഏറ്റവും അതികം വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ച ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മൈക്രോ സ്കോപ്പിന്റെ കണ്ടു പിടുത്തം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള രോഗങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കാനും അതിനെല്ലാം പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള വഴിയും നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആണ് കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് നയന്റീൻ കണ്ടു പിടിക്കാനും അതിനു വേണ്ട പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള് ഒക്കെ ഇന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചു നമ്മുടെ ജീവൻ ഒക്കെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ഉപകാരം നമ്മുക്ക് മൈക്രോ സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്നേവരെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള കുറെ അതികം വ്യത്യസ്തമായ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *