ഒന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ എത്ര കടുത്ത തൊണ്ട വേദനയും മാറ്റാം ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ

ഒന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ എത്ര കടുത്ത തൊണ്ട വേദനയും മാറ്റാം ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ. തൊണ്ടവേദനമൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട വേദന മാറ്റിയെടുക്കുനന്തിന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തൊണ്ട വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലും കാലാവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതി ശരീരത്തിന് പിടിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. തൊണ്ട വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം പോലും വായിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്.

കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ തൊണ്ടവേദന വരുനന്തിന് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത് മഞ്ഞു കൊണ്ടത് മൂലമോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴ കൊണ്ട് തണുപ്പടിച്ച മൂലമോ ഒക്കെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് തന്നെ ആണ്. അത്യാവശ്യത്തിനു ചൂട് തൊണ്ടയ്ക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊണ്ട പഴയസ്ഥിതിയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തൊണ്ടവേദന പൂർണമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മതട്ടിയെടുക്കാൻ മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *