മുതലയും പുലിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ.(വീഡിയോ)

കാട്ടിലെ മട്ടു മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച വേട്ടയാടി ഇരപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും സമർത്യവുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പുലി. പുലികൾ പലതരത്തിലുണ്ട് പുള്ളിപ്പുലി, വരയൻ പുലി, ചീറ്റപ്പുലി എന്നിങ്ങനെ ഇതിൽ ചീറ്റ പുലിയ്ക്കാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് വന്നുപെട്ടാലും ഓടിച്ചു പിടിച്ചു ഭക്ഷണമാക്കും.

ഇവ പതുങ്ങി ഇരുന്ന് ഇരയെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു ചാടി ഇര പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലും കരയിലും ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതല. ഈ കൂട്ടർ അവരെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ജീവിയായിരുന്നാൽ പോലും വെള്ളത്തിൽ പതുങ്ങി ഇരുന്നു ആക്രമിക്കും. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു മൃഗങ്ങളും പുലിയും മുതലയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

A tiger is a smart man who hunts and preys on the wild animals. There are many types of leopards, leopards, and cheetahs, which can run at the fastest speed of all animals. So whatever comes in front of it, you drive away and eat.

We have seen them sit down and catch their prey, jumping at a very fast pace. Similarly, crocodile is the most dangerous creature in water and land. These people, even if they are bigger than them, will sit in the water and attack. But have you seen what happens when these two animals meet with a tiger and a crocodile? If not, watch this video.