അപരിചിതമായ സ്ഥലത്തുപെട്ടുപോയ ആളുകളുടെ അവസ്ഥകണ്ടോ….!

അപരിചിതമായ സ്ഥലത്തുപെട്ടുപോയ ആളുകളുടെ അവസ്ഥകണ്ടോ….! ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ വരെ കാണാത്തതും നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാത്തതും ആയ മനുഷ്യർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ട് പോയാൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും എ ടി എം ന്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ. അത് മാനസികമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

അത്തരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ട് പോയ കുറച്ചു ആളുകളുടെ വളരെ അധികം വിഷമം തോന്നി പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്നതും ആയ കാഴ്ച ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ പെട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എങ്ങിനെ എങ്കിലും രക്ഷപെട്ടു പോകുവാൻ അവർ ചെയ്ത് കുറച്ചു വഴികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. ഇനി നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വഴി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലും മതി. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *