ആമയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മലമ്പാമ്പിന് സംഭവിച്ചത്..!(വീഡിയോ)

പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പ്. ഇവ വിശന്നു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത് ഇവയുടെ മുന്നിലൂടെ എത്രവലിയ ഇര പോയാൽ പോലും അവയെ ഞെരുക്കി പിടിച്ചു ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാമ്പ് തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ആ പാമ്പിനെ ക്കാളും രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഇരയായത് പോലും അത് വെറുതെ വിടില്ല.

എന്നാൽ ഒരു ജീവിക്കും അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും ഇരയാകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ആമ. സാധാരണ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരു പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ആമ. ആമകൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ കുട്ടികളുമായി സാധാരണ കരയിൽ ഏതെങ്കിലും പൊത്തിലോമറ്റോ ഒരു താവളം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വസിക്കാരാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഈ ഇടത്തേക്ക് ആമയെയും ആമക്കുട്ടികളെയും ആക്രമിച്ചു ഭക്ഷിക്കാനായി ഒരു വലിയ മലമ്പാമ്പ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/K_uVpsMKgdQ

 

The mountain snake is the most dangerous snake among snakes. They are hungry and curved, and they are a snake that can eat them, no matter how big a prey they may be. It would n’t leave the snake twice as big as the victim.

But a tortoise is a creature that cannot be a victim of any thing so quickly. Tortoise is one of the most common creatures that can carry on life in normal water and land. The turtles usually settled on a shelter on the land with children who had hatched their eggs. But in this video you can see the footage of a large mountain erect attempt to attack the tortoise and the tortoise cubs. Watch the video for that.