വിചിത്രമായ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ..(വീഡിയോ)

ആമകൾ പൊതുവെ ശാന്ത ശീലരായ ജീവിയാണ്. ഒച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവും വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയായി കണക്കാക്ക പെടുന്നത് ആമയെ ആണ്. ഇത് ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ആയമ്മയുടെയും മുയലിന്റെയും പന്തയ കഥയിൽനിന്നും കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ ജിൻേറഷനിലും ഈ കഥ അവർത്തിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് ആമ എന്ന ഈ ജീവിയെ ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം.

അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഏതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആയമ്മയുടെ കട്ടിയുള്ള പുറംതോട് ആണെന്ന് പറയാം. ഇവയുടെ കട്ടിയുള്ളതും പരുപരുത്തതുമായ പുറംതോട് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ആമയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സാധാരണ എല്ലാ ആമകളെയും ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ഒരേ ശരീരഘടനയിലുമായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന അതിന്റെ പിൻവശം നോക്കിയാൽ ആമയുടെ ചെറിയ ഹൃദയം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആമയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Turtles are generally calm. After the noise, the tortoise is considered a slow creature. No one will ever hear from the story of ayamma and rabbit betting that they have heard since childhood. Any little child knows this tortoise because it brings this story to them in today’s ginresion.

The greatest feature of her is that she is a thick shell. Their thick, rough shell skin can protect the tortoise from the attack of other creatures. Usually all turtles are of the same size and the same body shape, but in this video you can see a tortoise that looks at the small heart of a tortoise, which is worth billions of dollars. Watch the video.