ചെളിവെള്ളത്തിലൂടെ ട്രാക്റ്റർ ഓടിച്ചത് മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി

ചെളിവെള്ളത്തിലൂടെ ട്രാക്റ്റർ ഓടിച്ചത് മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസിലാകും. കാരണം ഒരു ട്രാക്ടർ മുങ്ങി പോകുന്ന അത്ര വെള്ളമുള്ള ഒരു വയലിലേക്ക് ട്രാക്ടർ ഇറക്കുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ട്രാക്ടർ എന്നത് ഏത് ചെളിയും മണ്ണിലും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ആണ് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാം. അത് മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ കാളിമാരും. നമുക്ക് അറിയാം പണ്ടുകാലത് വയലിൽ കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു സാധനം ആയിരുന്നു കാളകൾ.

കണ്ടം പൂട്ടുന്നതിനും മറ്റും കാളകൾ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ട്രാക്ടറുകളുടെ വരവോടു കൂടി ആ മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ കഷ്ടപ്പാട് അതോടെ തീർന്നു എന്നത് മാത്രം അല്ല. കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ വളരെ വെറും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് മുജിപോകുന്ന അത്ര വെള്ളമുള്ള വയലിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ ആ ഡ്രൈവറുടെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.