ട്രൈൻപാളത്തിനു അരികിൽ ബൈക്ക് വച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ചത്…!

ട്രൈൻപാളത്തിനു അരികിൽ ബൈക്ക് വച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ചത്…! ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി യുവാക്കൾ ബൈക്ക് നിർത്തി ഇട്ടിരുന്ന സമയത് ഉണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടുവന് സാധിക്കുക. ട്രെയിൻ എന്നു കേൾക്കുബോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാഹനത്തിനു ഉപരി അത് മൂലം സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ ആണ് ഓർമയിൽ വരുന്നത്. കാരണം അത്രത്തോളം അപകടങ്ങൾ ട്രെയിൻ മൂലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എത്രകണ്ടാലും വളരെയധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പോവുന്നു തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ആണ് വിമാനവും ട്രെയിനുമൊക്കെ. എന്നാൽ ഇവ വളരെയധികം അപകടകരവുമായ ഒന്നാണ്.

 

ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ ഉണ്ടായ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമകരമായ അപകടങ്ങളുടെ വാർത്തകളും നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ അപാകതമൂലം ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റി മറഞ്ഞതും, റെയിൽവേ പാളത്തിൽ ട്രെയിൻ വരുന്നതും അറിയാതെ അതിൽ നിന്ന് പാളം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ട്രെയിൻ താടിയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിഷമത്തോടെ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അതികം അപകടങ്ങൾ ട്രെയിൻ മൂലം സംഭവിച്ചത് ആയി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ട്രെയിൻ അപകടം ആണ്നി ങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.