വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ (വീഡിയോ)

വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ പല ജീവികളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി തവണ ചർച്ചയായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ.

മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞാണോ, അതോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ കുഞ്ഞ് ആണോ എന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഉള്ളത്. വളരെ അതികം വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞാണിത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We’ve seen many strange creatures. Such incidents have occurred from many parts of the world in the last few days. Babies like this are one of the topics that have been discussed many times on social media. This baby is in such a form that it cannot be identified as a human baby or a baby of any other creature. It’s a very strange baby. Watch the video.