വിചിത്ര രൂപത്തിൽ നിർമിച്ച കാർ (വീഡിയോ)

കാറുകൾ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് കാറുകൾ, പാല്പോഴും നമ്മളിൽ പലരും ഒരിക്കൽ എങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനം. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും, വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി കാറുകൾ ഇന്ന് വാഹന വിപണികളിൽ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തെ തന്നെ അല്ബുധപെടുത്തികൊണ്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര കാർ. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാറുകൾ മുതൽ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി കാറുകൾ. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറികൊട്നിർക്കുകയാണ് ഈ വിചിത്ര കാറുകൾ.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There’s no one who doesn’t see cars, cars are one of the most common in our country, a vehicle that many of us still want to buy at least once. There are many cars in auto markets today for many purposes in different forms and different colors.

But here’s a strange car built to make the world look good. New discoveries are being made in many parts of the world. Many different cars, from cars that don’t need a driver. Now these strange cars are making waves on social media… Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *