ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ വിചിത്ര ജീവി (വീഡിയോ)

മനുഷ്യരെ തന്നെ അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന വിചിത്ര ജീവികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും സിനിമകളിലാണ്. ദിനോസർ പോലുള്ള നിരവധി ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ നമ്മളിൽ പലരും വളരെ കൗതുകത്തോടെ കാണാറും ഉണ്ട്,

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ യദാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്ര ജീവി. പലരെയും അല്ബുധപെടുത്തിയ ഒരു ജീവിയാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നിരവധി ജീവികളെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു…

There is no one who does not see cats. A cat is very common in our country and surrounding locals. We’ve seen cats of different shapes, colors and sizes. Many of us also have home-grown ones. But here’s the largest cat many of us have ever seen. It’s the largest cat in the world. It’s about twice the size of what we normally bring to our country. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.