വിചിത്ര കഴിവുകൾ ഉള്ള ഇവനെ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ..

അമാനുഷിക കഴിവുകൾ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളായ സ്‌പൈഡർമാൻ, സൂപ്പർമാൻ, ബാറ്റ് മാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ യദാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അമാനുഷിക കഴിവുകൾ ഉള്ള ചില മനുഷ്യർ, അതിലെ ഒരാളാണ് ഈ കുട്ടി. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം കാന്തം പോലെയാണ്. ഇരുമ്പിന്റെ അംശയത്തെ ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപിടിക്കും. വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കഴിവ് കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്..

We’ve only seen people with supernatural abilities in films. We’ve seen everything in Hollywood movies like Spider-Man, Superman and Batman. But here are some human beings who have supernatural abilities in real life, and this child is one of them. This baby’s body is like a magnet. All the substances with iron content stick to his body. Look at this strange baby’s talent. Video. There are so many people on our earth like this.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *