വാവ സുരേഷിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യം (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വാഴ്സഗങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു വ്യതിയാന വാവ സുരേഷ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പാമ്പുകളെ അനായാസം പിടികൂടാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റാരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാമ്പുകളെ പിടികൂടി നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ. വാവ സുരേഷ് എന്ന പാമ്പു പിടിത്തക്കാരൻ എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Suresh is a variation that we know as a reign ing of The Lord. It is another fact that there is no one in Kerala today who can easily capture snakes like him. He has also captured snakes from different places in Kerala and saved the lives of many people. But here are some secrets that many people don’t know about him. Even today, many people do not know some of the good things he does rather than wawa suresh, a snake catcher. Watch the video.