ഒരു മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

ഒരു മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടും കാണപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പാമ്പ് ആണ് മഞ്ഞ വരയൻ. ഇവ പൊതുവെ കാട് പിടിച്ച തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടിയ കാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ടൈഹിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ പിടി കൂടുന്നതിന് ഇടയിൽ ആ പാമ്പു പിടുത്തക്കാരന് പാമ്പിന്റെ ഭാഗത്തും നിന്നും ഉണ്ടായ സംഭവം വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു.

സാധാരണ മൂർഖൻ, അണലി, ചേര, എന്നീ ഇനത്തിൽ പെട്ട പാമ്പുകൾ ആണ് കൂടുതൽ ആയും നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ ആയി പിടി കൂടുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മഞ്ഞ വരയൻ ഒന്നും നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തു വളരെ വിരളമായി പോലും വരാരത്ത ഒരു പാമ്പ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വിഷം മറ്റു പാമ്പുകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അധികം കാഠിന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളെര അധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പാമ്പിനെ പിടികൂടുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്‌ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *