വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…(വീഡിയോ)

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നുന്ന വീട്ടിലോ ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലോ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളും സഹവാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പുകൾ. ഇവയ്ക്ക് പതുങ്ങിയിരിക്കാൻ ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഏതുസ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുത്ത അവിടെ പ്രജനനം നടത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുപോലുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാമ്പിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ഇനം പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് കരിമൂർഖൻ ഇവയുടെ ഒരു കാടിമതി തൽക്ഷണം മരണം സംഭവിക്കാൻ. ഇവ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ആളനക്കം പൊതുവെ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ എന്നും വെള്ളം അടിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

We have seen many kinds of creatures that are in our closed houses or in uninhabited places. Snakes are one of them. They are breeding any where they have no place to sit down. So, when you go to such places, you need to be very careful about the snake.

One of the most poisonous snakes to bring in our country is the black cobra, which is a forest of these animals that can cause instant death. They are usually found in places where the crowd is generally low. But in this video you can see what happened when you opened the water tank that was always hitting it and trying to catch a snake found in it. Watch the video.